Seuran säännöt

Ala-Keiteleen Pursiseura Ry:n säännöt

1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Ala-Keiteleen Pursiseura Ry (epävirallisena lyhenteenä AKPS) ja kotipaikka Äänekosken kaupunki.

2. TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Yhdistys on perustettu 21.9.1979 ja sen tarkoituksena on toimia jäsentensä veneilyn, veneurheilun, vene- ja vesistötuntemuksen sekä vesillä liikkumisen tietojen ja taitojen kehittämiseksi ja edistämiseksi. Kehittää veneilyturvallisuutta sekä edistää vesistöjen suojelua. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • toimeenpanee koulutustilaisuuksia ja ohjaa jäseniään niihin
 • järjestää tarkoituksiaan palvelevien veneilytaitojen harjoitus- ja kilpailutilaisuuksia
 • pitää rekisteriä jäsenistään ja jäsenten katsastetuista veneistä
 • toimii tarpeellisessa laajuudessa yhteistyössä viranomaisten ja muiden veneilyjärjestöjen kanssa antaa harkintansa mukaan toimintaansa liittyviä lausuntoja sellaisia pyydettäessä

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa toimintansa kannalta tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta, perustaa rahastoja sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia, hankittuaan asianomaisen luvan. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja sekä harjoittaa yhdistyslain 5 §:n mukaista taloudellista.

3. JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi yhdistyksen hallitus, sille osoitetusta kirjallisesta hakemuksesta, hyväksyä vähintään 18-vuotiaan henkilön, nuorisojäseneksi alle 18-vuotiaan henkilön, perheenjäseneksi henkilön, joka asuu samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa sekä yhteisöjäseneksi toimintaansa ja tarkoituksiinsa soveltuvan oikeuskelpoisen yhteisön. Jäsenyys astuu voimaan, kun hallitus on hyväksynyt jäsenen ja hakija on suorittanut yhdistykselle liittymismaksun ja ensimmäisen vuosimaksun säädetyn ajan kuluessa. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdityksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt maksamattta jäsenmaksunsa yli yhden kuukauden ajan maksun eräpäivästä. Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyslain mukaisesti hallitus, jonka on ennen erottamista varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen erottamista koskevassa asiassa, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Hallituksen tekemän erottamispäätöksen jälkeen on jäsenellä oikeus kuukauden kuluessa, tiedon erottamisestaan saatuaan, saattaa erottamispäätös seuraavan yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi jättämällä tätä koskevan vaatimuksen hallitukselle. Yhdistyksen vuosikokous määrittää kullekin jäsenryhmälle sopivaksi katsomansa liittymis-ja vuosimaksut. Perheenjäsen voi halutessaan siirtyä hallituksen suostumuksella varsinaiseksi jäseneksi ilman uutta liittymismaksua. Yhdistyksen hallitus voi yksimielisellä päätöksellään hyväksyä kunniajäseneksi henkilön, joka huomattavasti ja merkittävää tunnustusta ansaitsevalla tavalla on edistänyt yhdistyksen tarkoitusta. Kunniajäsen ei maksa liittymis- tai vuosimaksua.

4. HALLITUS

Yhdistyksen toimintaa ja taloudenhoitoa johtaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja, jota kutsutaan kommodoriksi, varapuheenjohtaja, jota kutsutaan varakommodoriksi sekä kuusi jäsentä. Kommodori ja varakommodori valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että he ovat erovuorossa vuorovuosin. Hallituksen muut jäsenet valitaan vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että kolme heistä on vuorovuosittain erovuorossa. Kommodorin ja varakommodorin tai hallituksen jäsenten toimikausi on kahden vuosikokouksen välinen aika.

Sääntömuutoksen rekisteröinnin jälkeen valitun uuden hallituksen ensimmäisiksi erovuoroiksi valitaan seuraavassa vuosikokouksessa pisimpään hallituksessa olleet ja mikäli määrä ei mene tasan, ratkaisee arpa. Hallitus on päätösvaltainen kun kommodori tai varakommodori ja vähintään kolme hallituksen jäsentä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitus ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta. Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka tarkastetaan hallituksen päättämällä tavalla.

5. YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa kommodori tai varakommodori yksin tai 2 hallituksen jäsentä yhdessä.

6. TOIMINNANTARKASTAJAT TAI TILINTARKASTAJAT

Yhdistyksellä on kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja kaksi varahenkilöä. Toiminnantarkastajat tai tilintarkastajat valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan.

7. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

8. KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kuusi päivää ennen kokousta, joko lähettämällä kutsu postitse tai sähköpostitse kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kokouksia ovat: Vuosikokous, joka on pidettävä hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua. Ylimääräinen kokous, joka pidetään kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjaimellisesti vaatii. Kokouks on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

10. ÄÄNIOIKEUS JA EDUSTAMINEN

Äänioikeutettuja yhdistyksen kokouksessa ovat kunniajäsenet, yhteisöjäsenet, varsinaiset jäsenet sekä 18 vuotta täyttäneet perheenjäsenet. Kullakin läsnä olevalla äänioikeutetulla on yksi ääni.

11. VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 • esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja (kommodori) tai varapuheenjohtaja (varakommodori)
 • valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien ja eronneiden tilalle
 • valitaan seuran edustajat järjestöihin ja yhteisöihin
 • valitaan jaostojen jäsenet
 • valitaan kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja kaksi varahenkilöä
 • päätetään seuraavan vuoden liittymis- ja vuosi- ja muista maksuista
 • vahvistetaan yhdistyksen tulo- ja menoarvio
 • päätetään yhdistyksen toimihenkilöiden ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien palkkioista
 • vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

12. JÄSENEN OIKEUS SAADA ASIA VUOSIKOKOUKSEN KÄSITTELYYN

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkun asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle tammikuun loppuun mennessä.

13. VAALIT JA ÄÄNESTYKSET

Yhdistyksen kokouksessa kaikki vaalit toimitetaan suljetuin äänestyslipuin. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä toisin määrätä se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, se mielipide jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, paitsi vaaleissa arpa. Sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa se mielipide, jota on kannattanut vähintää 3⁄4 äänestyksessä annetuista äänistä.

14. ALUSKATSASTUS

Yhdistyksen jäsenillä on oikeus katsastuttaa aluksensa vuosittain. Katsastettu alus merkitään yhdistyksen veneluetteloon ja sille annetaan venetodistus. Katsastettu alus on oikeutettu edustamaan yhdistystä ja käyttämään Ala-Keiteleen Pursiseura Ry:n lippua.

15. YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kahden ja enintään neljän kuukauden välein pidettävässä kokouksessa, kummassakin vähintään 4/5 enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen viimeinen kokous määrää tavan, jolla varat käytetään yhdistyksen toimintaan läheisesti liittyvän tarkoituksen edistämiseen.

16. SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET SÄILYVÄT